דב×Øים פשוטים שאפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ למען ההביבה

איך אנחנו הו×Øגים א×Ŗ כדו×Ø ×”××Øׄ וא×Ŗ עצמנו ואיך אפש×Ø ×œ×©×¤×Ø ××Ŗ המצב.

לא צ×Øיך להפוך לפ×Øיק אקולוגי כדי לשפ×Ø ××Ŗ ההיכויים שלנו לש×Øוד בכדו×Ø ×”××Øׄ.
1. לייצ×Ø ×¤×—×•×Ŗ אשפה
כמו×Ŗ הפהול×Ŗ במדינ×Ŗ יש×Øאל גדלה בשיעו×Ø ×©×œ כ-5 אחוזים כל שנה. כל ×Ŗושב מייצ×Ø ×‘×ž×ž×•×¦×¢ בכל יום כ2 ק"ג אשפה! מה אפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ? 3 הצעו×Ŗ פשוטו×Ŗ:
ā€¢ הש×Ŗמשו במטליו×Ŗ ובמגבו×Ŗ מטבח הני×Ŗנו×Ŗ לכביהה, במקום במגבו×Ŗ ניי×Ø.
ā€¢ הביאו לעבודה הפלים לקפה מהבי×Ŗ, וכך לא ×Ŗצט×Øכו להש×Ŗמש בכוהו×Ŗ חד-פעמיו×Ŗ. יש להעדיף מוצ×Øים העשויים מניי×Ø ×ž×ž×•×—×–×Ø (ניי×Ø ×˜×•××œ×˜, טישיו, מחב×Øו×Ŗ וכדומה).
ā€¢ הקפידו על הפ×Øדה בין מ×Øכיבי האשפה בקבוקי פלהטיק ניי×Ø ×•×§×Øטון לחוד ואשפה או×Øגני×Ŗ לחוד.
outcome
2. להש×Ŗמש בניי×Øו×Ŗ טיוטה
אם במקום העבודה שלכם נוהגים לז×Øוק ניי×Øו×Ŗ טיוטה לפח, נהו להנהיג איהוף מהוד×Ø ×©×œ×”× עבו×Ø ×’×Ÿ הילדים של ילדכם או של ילדי עובדים אח×Øים. הניחו קופהה ו×Øשמו עליה "ניי×Øו×Ŗ טיוטה" כדי שלא ×Ŗצט×Øכו לאהוף או×Ŗם מן הפח שליד המדפה×Ŗ או מכשי×Ø ×”×¤×§×”. גם בבי×Ŗ נוח למחז×Ø × ×™×™×Øו×Ŗ אלה לפ×Ŗקים, ×Øשימו×Ŗ מכול×Ŗ וכו', במיוחד אם חו×Ŗכים או×Ŗם לגודל המ×Ŗאים.
3. לנצל א×Ŗ שני צדי הדף
מ×Ŗי שמ×Ŗאפש×Ø, הדפיהו וצלמו מהמכים משני צידי הדף. בד×Øך זו ×Ŗחהכו 50% מהניי×Ø! כדי להדפיה משני הצדדים, יש מכונו×Ŗ שבהן הטקהט צ×Øיך להיו×Ŗ כלפי מעלה ויש מכונו×Ŗ שבהן הטקהט מופנה כלפי מטה.
4. למחז×Ø ×ž×•×¦×Øי חשמל
אם לבכם נצבט כשצ×Øיך לז×Øוק מכשי×Ø ×—×©×ž×œ×™ לפח – למהו×Ø ×›×œ מכשי×Ø ×—×©×ž×œ×™ שאינכם צ×Øיכים – טוהט×Ø, צעצוע חשמלי לילד או מחשב שכב×Ø ××™ אפש×Ø ×œ×©×“×Øג – ב×Ŗחנ×Ŗ המעב×Ø ×œ×¤×”×•×œ×Ŗ אלקט×Øוני×Ŗ,
green
5. להביע מחאה חב×Ø×Ŗי×Ŗ
אם א×Ŗם מוט×Øדים מניצול ילדים לעבדו×Ŗ, משימוש בעלי חיים או מכ×Øי×Ŗ×Ŗ יע×Øו×Ŗ הגשם, א×Ŗם יכולים להעדיף מוצ×Øים בעלי אישו×Ø "×”×—×Ø ×”×•×’×Ÿ" של עמו×Ŗ×Ŗ "פעולה י×Øוקה" (א×Øגון לשינוי חב×Ø×Ŗי-הביב×Ŗי). אישו×Øי ה"×”×—×Ø ×”×”×•×’×Ÿ" מונפקים
על ידי גוף פיקוח בינ"ל, והם מאש×Øים כי ב×Ŗהליך הייצו×Ø ×œ× היה ניצול, לא היי×Ŗה עבדו×Ŗ ולא נכ×Ø×Ŗו יע×Øו×Ŗ גשם.
think
6. למחז×Ø ×”×•×œ×œ×•×Ŗ
הוללו×Ŗ משומשו×Ŗ מכילו×Ŗ מ×Ŗכו×Ŗ כבדו×Ŗ, הגו×Øמו×Ŗ בה×Ŗפ×Øקו×Ŗן לזיהום האווי×Ø ×•×”×§×Øקע, ולכן חשוב למחז×Ø ××•×Ŗן. מוקדי איהוף הוללו×Ŗ ני×Ŗן למצוא במ×Øבי×Ŗ ב×Ŗי ההפ×Ø (ליד המזכי×Øו×Ŗ), בחנויו×Ŗ אלקט×Øוניקה, בחנויו×Ŗ לחומ×Øי בניין וב×Øש×Ŗו×Ŗ "עשה זא×Ŗ בעצמך".
7. לבנו×Ŗ "י×Øוק"
בשוק קיימים חומ×Øי בנייה ידידו×Ŗיים להביבה, שאינם עולים יו×Ŗ×Ø ×ž××—×Øים. למשל: מוצ×Øי עׄ, שהחב×Øו×Ŗ הכו×Ø×Ŗו×Ŗ א×Ŗ העצים (לא בא×Øׄ) מ×Ŗחייבו×Ŗ לנטוע אח×Øים במקומם; בלוקים וקי×Øו×Ŗ גבה ידידו×Ŗיים להביבה, שמבודדים יו×Ŗ×Ø, וכך חוהכים באנ×Øגיה; צבעים ידידו×Ŗיים להביבה של חב×Ø×Ŗ "טמבו×Ø", אש×Ø ××™× × מכילים חומ×Øים ×Øעילים, וכו'. חפשו א×Ŗ ה×Ŗווי×Ŗ הי×Øוקה, המעידה כי מדוב×Ø ×‘×ž×•×¦×Øים ידידו×Ŗיים להביבה.
8. ל×Ŗ×Øום לאיכו×Ŗ ההביבה
לה×Ŗ×Øגל לצ×Øוך בגדים, מוצ×Øי בי×Ŗ ומוצ×Øי חשמל יד שניה שיכולים להיו×Ŗ במצב מעולה במקום לנהו×Ø ×›×ž×• עד×Ø ××—×Øי ×Øכישו×Ŗ מהיביו×Ŗ של מוצ×Øים חדשים מוצ×Øים שממילא ב×Øגע השימוש ה×Øאשוני הופכים למוצ×Ø ×™×“ שניה.
thinkgreen
9. לשמו×Ø ×¢×œ אווי×Ø × ×§×™
כידוע, בכל הקשו×Ø ×œ×–×™×”×•× אווי×Ø, מצבנו בא×Øׄ בכי ×Ø×¢. דב×Ø ×¤×©×•×˜ שאפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ: בע×Ŗ קניי×Ŗ מזגן השוו בין המזגנים השונים על פי די×Øוג היעילו×Ŗ האנ×Øגטי×Ŗ שלהם. מזגן יעיל יו×Ŗ×Ø ×™×ž× ×¢ בזבוז חשמל. ככל שהאו×Ŗ בדי×Øוג האנ×Øגטי נמוכה יו×Ŗ×Ø (ק×Øובה יו×Ŗ×Ø ×œ-A), המזגן יעיל יו×Ŗ×Ø.

10. להפגין אז×Øחו×Ŗ טובה
קל מאוד וחשוב מאוד. פשוט להיו×Ŗ ×¢×Øניים ולעדכן א×Ŗ ה×Øשויו×Ŗ באש×Ø ×œ×ž×¤×’×¢×™× שא×Ŗם ×Øואים (חייגו 106 מכל טלפון).