משלוחים

באיזה אופן נשלחים אליי א×Ŗ המוצ×Øים שקני×Ŗי?
קיימו×Ŗ מהפ×Ø ×“×Øכים למשלוח המוצ×Øים:
משלוח ×Øגיל בדוא×Ø
משלוח באמצעו×Ŗ שליח
איהוף עצמי
כל חנו×Ŗ מגדי×Øה עבו×Ø ×›×œ מוצ×Ø ×©×œ×” א×Ŗ ד×Øכי ההעב×Øה שהיא מאפש×Ø×Ŗ עבו×Øו, כאש×Ø ×‘×ž×¢×ž×“ הקניה א×Ŗם ×Ŗוכלו לבחו×Ø ××Ŗ האופציה המועדפ×Ŗ עליכם.

האם אפש×Ø ×œ×©×œ×•×— גם מוצ×Øים לחו"ל?
אם החנו×Ŗ ממנה א×Ŗם ×Øוצים לקנו×Ŗ ×¢×Øוכה לכך ומאפש×Ø×Ŗ זא×Ŗ – ×Ŗוכל ל×Øאו×Ŗ זא×Ŗ כאח×Ŗ מן האופציו×Ŗ ×Ŗח×Ŗ "משלוח" בהל הקניו×Ŗ, ולבחו×Ø ×‘××•×¤×¦×™×” הזו.

החלפו×Ŗ, והחז×Øו×Ŗ
מה עושים במידה ו×Øוצים להחליף או להחזי×Ø ×¤×Øיט שנ×Øכש?
באפש×Øו×Ŗכם להחליף או להחזי×Ø ×¤×Øיטים בה×Ŗאם למדיניו×Ŗ ההחלפו×Ŗ וההחז×Øו×Ŗ של החנו×Ŗ ממנה ×Øכש×Ŗם. א×Ŗ מדיניו×Ŗ ההחלפו×Ŗ והחז×Øו×Ŗ ×Ŗוכלו למצוא בצד ימין של עמוד החנו×Ŗ ×Ŗח×Ŗ הלינק "מדיניו×Ŗ החנו×Ŗ", או במייל שקיבל×Ŗם מיד לאח×Ø ×”×Øכישה.

מה עושים במק×Øה שהפ×Øיט שנ×Øכש לא הגיע?
×Øאשי×Ŗ, אנו ממליצים להכנה לחנו×Ŗ ממנה ×Øכש×Ŗם ולבדוק מהי מדיניו×Ŗ המשלוחים שלה. מאח×Ø ×•×›×œ חנו×Ŗ במ×Øקט נוקט×Ŗ במדיניו×Ŗ שונה, חשוב לוודא מהו הזמן שהחנו×Ŗ ממנה הזמנ×Ŗם הגדי×Øה למשלוח המוצ×Ø. במידה והזמן שהוגד×Ø ×—×œ×£, ×Ŗוכלו ליצו×Ø ×§×©×Ø ×¢× החנו×Ŗ באמצעו×Ŗ פ×Øטי החנו×Ŗ שמופיעים מצד ימין בכל חנו×Ŗ, או במייל שקיבל×Ŗם מאי×Ŗנו מיד אח×Øי ה×Øכישה "הודעה על ×Øכיש×Ŗ פ×Øיט".