לאח×Ø ×¦×¤×™×™×” בה×Øט הזה , המוח שלך לא יהיה או×Ŗו הדב×Ø

לאח×Ø ×¦×¤×™×™×” בה×Øט הזה , המוח שלך לא יהיה או×Ŗו הדב×Ø

 

brain-development

 

 
הידע שלנו על המוח מ×Ŗפ×Ŗח בקצב עוצ×Ø × ×©×™×ž×”, ד"×Ø ×œ××Øה בויד שממוקמ×Ŗ בחוד החני×Ŗ של ×Ŗגליו×Ŗ אלה. גויהה על ידי אוניב×Øהיט×Ŗ קולומביה הב×Øיטי×Ŗ כדי להפוך א×Ŗ קנדה כמובילה ב×Ŗחום מחק×Ø × ×•×™×Øוביולוגיה ולמידה מוטו×Øי×Ŗ. היא הקימה א×Ŗ מעבדו×Ŗ ה×Ŗנהגו×Ŗ המוח, ×’×™×™×”×” והכשי×Øה חוק×Øי מוח ×Øבים,

 

brain-image

מאמציה של ד"×Ø ×‘×•×™×“ מובילים לפי×Ŗוח טיפולים חדשניים ויעילים יו×Ŗ×Ø ×œ×× ×©×™× עם נזק מוחי, שופכים או×Ø ×¢×œ יישומים ×Øחבים יו×Ŗ×Ø.

על ידי לימוד מושגים חדשים, ניצול הזדמנויו×Ŗ, והש×Ŗ×Ŗפו×Ŗ בפעילויו×Ŗ חדשו×Ŗ, א×Ŗה משנה פיזי×Ŗ מי א×Ŗה, ופו×Ŗח עולם של אפש×Øו×Ŗ אינהופי×Ŗ.

דב×Øים פשוטים שאפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ למען ההביבה

דב×Øים פשוטים שאפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ למען ההביבה

איך אנחנו הו×Øגים א×Ŗ כדו×Ø ×”××Øׄ וא×Ŗ עצמנו ואיך אפש×Ø ×œ×©×¤×Ø ××Ŗ המצב.

לא צ×Øיך להפוך לפ×Øיק אקולוגי כדי לשפ×Ø ××Ŗ ההיכויים שלנו לש×Øוד בכדו×Ø ×”××Øׄ.
1. לייצ×Ø ×¤×—×•×Ŗ אשפה
כמו×Ŗ הפהול×Ŗ במדינ×Ŗ יש×Øאל גדלה בשיעו×Ø ×©×œ כ-5 אחוזים כל שנה. כל ×Ŗושב מייצ×Ø ×‘×ž×ž×•×¦×¢ בכל יום כ2 ק"ג אשפה! מה אפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ? 3 הצעו×Ŗ פשוטו×Ŗ:
ā€¢ הש×Ŗמשו במטליו×Ŗ ובמגבו×Ŗ מטבח הני×Ŗנו×Ŗ לכביהה, במקום במגבו×Ŗ ניי×Ø.
ā€¢ הביאו לעבודה הפלים לקפה מהבי×Ŗ, וכך לא ×Ŗצט×Øכו להש×Ŗמש בכוהו×Ŗ חד-פעמיו×Ŗ. יש להעדיף מוצ×Øים העשויים מניי×Ø ×ž×ž×•×—×–×Ø (ניי×Ø ×˜×•××œ×˜, טישיו, מחב×Øו×Ŗ וכדומה).
ā€¢ הקפידו על הפ×Øדה בין מ×Øכיבי האשפה בקבוקי פלהטיק ניי×Ø ×•×§×Øטון לחוד ואשפה או×Øגני×Ŗ לחוד.
outcome
2. להש×Ŗמש בניי×Øו×Ŗ טיוטה
אם במקום העבודה שלכם נוהגים לז×Øוק ניי×Øו×Ŗ טיוטה לפח, נהו להנהיג איהוף מהוד×Ø ×©×œ×”× עבו×Ø ×’×Ÿ הילדים של ילדכם או של ילדי עובדים אח×Øים. הניחו קופהה ו×Øשמו עליה "ניי×Øו×Ŗ טיוטה" כדי שלא ×Ŗצט×Øכו לאהוף או×Ŗם מן הפח שליד המדפה×Ŗ או מכשי×Ø ×”×¤×§×”. גם בבי×Ŗ נוח למחז×Ø × ×™×™×Øו×Ŗ אלה לפ×Ŗקים, ×Øשימו×Ŗ מכול×Ŗ וכו', במיוחד אם חו×Ŗכים או×Ŗם לגודל המ×Ŗאים.
3. לנצל א×Ŗ שני צדי הדף
מ×Ŗי שמ×Ŗאפש×Ø, הדפיהו וצלמו מהמכים משני צידי הדף. בד×Øך זו ×Ŗחהכו 50% מהניי×Ø! כדי להדפיה משני הצדדים, יש מכונו×Ŗ שבהן הטקהט צ×Øיך להיו×Ŗ כלפי מעלה ויש מכונו×Ŗ שבהן הטקהט מופנה כלפי מטה.
4. למחז×Ø ×ž×•×¦×Øי חשמל
אם לבכם נצבט כשצ×Øיך לז×Øוק מכשי×Ø ×—×©×ž×œ×™ לפח – למהו×Ø ×›×œ מכשי×Ø ×—×©×ž×œ×™ שאינכם צ×Øיכים – טוהט×Ø, צעצוע חשמלי לילד או מחשב שכב×Ø ××™ אפש×Ø ×œ×©×“×Øג – ב×Ŗחנ×Ŗ המעב×Ø ×œ×¤×”×•×œ×Ŗ אלקט×Øוני×Ŗ,
green
5. להביע מחאה חב×Ø×Ŗי×Ŗ
אם א×Ŗם מוט×Øדים מניצול ילדים לעבדו×Ŗ, משימוש בעלי חיים או מכ×Øי×Ŗ×Ŗ יע×Øו×Ŗ הגשם, א×Ŗם יכולים להעדיף מוצ×Øים בעלי אישו×Ø "×”×—×Ø ×”×•×’×Ÿ" של עמו×Ŗ×Ŗ "פעולה י×Øוקה" (א×Øגון לשינוי חב×Ø×Ŗי-הביב×Ŗי). אישו×Øי ה"×”×—×Ø ×”×”×•×’×Ÿ" מונפקים
על ידי גוף פיקוח בינ"ל, והם מאש×Øים כי ב×Ŗהליך הייצו×Ø ×œ× היה ניצול, לא היי×Ŗה עבדו×Ŗ ולא נכ×Ø×Ŗו יע×Øו×Ŗ גשם.
think
6. למחז×Ø ×”×•×œ×œ×•×Ŗ
הוללו×Ŗ משומשו×Ŗ מכילו×Ŗ מ×Ŗכו×Ŗ כבדו×Ŗ, הגו×Øמו×Ŗ בה×Ŗפ×Øקו×Ŗן לזיהום האווי×Ø ×•×”×§×Øקע, ולכן חשוב למחז×Ø ××•×Ŗן. מוקדי איהוף הוללו×Ŗ ני×Ŗן למצוא במ×Øבי×Ŗ ב×Ŗי ההפ×Ø (ליד המזכי×Øו×Ŗ), בחנויו×Ŗ אלקט×Øוניקה, בחנויו×Ŗ לחומ×Øי בניין וב×Øש×Ŗו×Ŗ "עשה זא×Ŗ בעצמך".
7. לבנו×Ŗ "י×Øוק"
בשוק קיימים חומ×Øי בנייה ידידו×Ŗיים להביבה, שאינם עולים יו×Ŗ×Ø ×ž××—×Øים. למשל: מוצ×Øי עׄ, שהחב×Øו×Ŗ הכו×Ø×Ŗו×Ŗ א×Ŗ העצים (לא בא×Øׄ) מ×Ŗחייבו×Ŗ לנטוע אח×Øים במקומם; בלוקים וקי×Øו×Ŗ גבה ידידו×Ŗיים להביבה, שמבודדים יו×Ŗ×Ø, וכך חוהכים באנ×Øגיה; צבעים ידידו×Ŗיים להביבה של חב×Ø×Ŗ "טמבו×Ø", אש×Ø ××™× × מכילים חומ×Øים ×Øעילים, וכו'. חפשו א×Ŗ ה×Ŗווי×Ŗ הי×Øוקה, המעידה כי מדוב×Ø ×‘×ž×•×¦×Øים ידידו×Ŗיים להביבה.
8. ל×Ŗ×Øום לאיכו×Ŗ ההביבה
לה×Ŗ×Øגל לצ×Øוך בגדים, מוצ×Øי בי×Ŗ ומוצ×Øי חשמל יד שניה שיכולים להיו×Ŗ במצב מעולה במקום לנהו×Ø ×›×ž×• עד×Ø ××—×Øי ×Øכישו×Ŗ מהיביו×Ŗ של מוצ×Øים חדשים מוצ×Øים שממילא ב×Øגע השימוש ה×Øאשוני הופכים למוצ×Ø ×™×“ שניה.
thinkgreen
9. לשמו×Ø ×¢×œ אווי×Ø × ×§×™
כידוע, בכל הקשו×Ø ×œ×–×™×”×•× אווי×Ø, מצבנו בא×Øׄ בכי ×Ø×¢. דב×Ø ×¤×©×•×˜ שאפש×Ø ×œ×¢×©×•×Ŗ: בע×Ŗ קניי×Ŗ מזגן השוו בין המזגנים השונים על פי די×Øוג היעילו×Ŗ האנ×Øגטי×Ŗ שלהם. מזגן יעיל יו×Ŗ×Ø ×™×ž× ×¢ בזבוז חשמל. ככל שהאו×Ŗ בדי×Øוג האנ×Øגטי נמוכה יו×Ŗ×Ø (ק×Øובה יו×Ŗ×Ø ×œ-A), המזגן יעיל יו×Ŗ×Ø.

10. להפגין אז×Øחו×Ŗ טובה
קל מאוד וחשוב מאוד. פשוט להיו×Ŗ ×¢×Øניים ולעדכן א×Ŗ ה×Øשויו×Ŗ באש×Ø ×œ×ž×¤×’×¢×™× שא×Ŗם ×Øואים (חייגו 106 מכל טלפון).

אודו×Ŗ ד"×Ø × ×•× ×”

Ā ××•×“ו×Ŗ ד"×Ø × ×•× ×” אינט×Øנשיונל בע"מ נוהדה ביש×Øאל בשנ×Ŗ 1994.

יש חב×Øו×Ŗ למוצ×Øי ים המלח ויש א×Ŗ חב×Ø×Ŗ דā€×Ø × ×•× ×”
בחב×Ø×Ŗ דā€×Ø × ×•× ×” מוהיפיםĀ ×‘יו מאהה לכל המוצ×Øים של החב×Øה. כך שלכל מוצ×Ø ×‘×—×‘×Øה יש א×Ŗ הגולו×Ŗ ה×Øיפוי ושיפו×Ø ××™×›×•×Ŗ החיים ! המוצ×Øים נמכ×Øים ב 42 מדינו×Ŗ ב×Øחבי העולם על ידי מאו×Ŗ אלפי מפיצים !

החב×Øה היש×Øאלי×Ŗ היחידה המפ×Ŗח×Ŗ, מייצ×Ø×Ŗ ומוכ×Ø×Ŗ ×Ŗוהפי מזון, מוצ×Øי קוהמטיקה ופ×Øפומ×Øיה.

עק×Øונו×Ŗ החב×Øה מוש×Ŗ×Ŗים ה×Øפואה הפונקציונלי×Ŗ – מ×Ŗן כלים המאפש×Øים לאדם ל×Øפא א×Ŗ עצמו.
ה×Øפואה הפונקציונלי×Ŗ היא ה×Øפואה המשלימה שעוז×Ø×Ŗ ל×Øפואה קונבנציונאלי×Ŗ.
ד"×Ø × ×•× ×” עבדה כ×Øופאה עד לעליי×Ŗה ליש×Øאל.

לאח×Ø ×©×¢×œ×Ŗה ליש×Øאל, שימשה כמ×Øצה בכי×Øה בפקולטה ל×Øפואה באוניב×Øהיט×Ŗ ×Ŗל אביב, כשבמקביל, ביצעה מחק×Øים מדעיים מעמיקים במשך הזמן פ×Ŗחה ד"×Ø × ×•× ×” מ×Øפאה פ×Øטי×Ŗ בה פעלה בשיקום חולי ×”×Øטן ושל חולים בט×Øש×Ŗ נפוצה, .

נכון להיום פ×Øהמה ד"×Ø × ×•× ×” 15 מאמ×Øים מדעיים ומחק×Øים ב×Ŗחום חיזוק המע×Øכ×Ŗ החיהוני×Ŗ, מניע×Ŗ מחלו×Ŗ ושיקום חולים בפ×Øט לאח×Ø ×ž×—×œ×•×Ŗ מאד קשו×Ŗ. עם הידע המעמיק המומחיו×Ŗ שלה היא פי×Ŗחה מוצ×Øי בעלי איכו×Ŗ מ×Ŗקדמים שמוהיפים ב×Øיאו×Ŗ ושיפו×Ø ××™×›×•×Ŗ החיים ללא היכ×Ø.

מוצ×Øי חב×Ø×Ŗ ד"×Ø × ×•× ×” נבדקו ואוש×Øו על ידי מש×Øד הב×Øיאו×Ŗ של מדינ×Ŗ יש×Øאל
ועל ידי המש×Øד לפיקוח על איכו×Ŗ מוצ×Øי מזון, ×Ŗ×Øופו×Ŗ וקוהמטיקה של א×Øה"ב

הד×Øכה על מוצ×Øי ד"×Ø × ×•× ×” על ידי מנהל×Ŗ בכי×Øה בחב×Øה הגב×Ø×Ŗ פיונה על

מגוון מוצ×Øים מדהימים ו×Ŗוהפי
מזון שיעילו×Ŗם מוכח×Ŗ .
כאן ×Ŗוכלו לשמוע ההב×Ø 4 מוצ×Øים מובילים הכוללים א×Ŗ ה HALO COMPLEX – שפו×Ŗחו

על ידי ד"×Ø × ×•× ×” המאפש×Øים
ל×Ø×Ŗום א×Ŗ העוצמה של א×Øכיבקט×Øיה ליצי×Ø×Ŗ שינוי מהפכני בגופך

 

מוצ×Øי ים המלח
שימוש בביו מאהה של בקט×Øיו×Ŗ ים המלח הוא העיק×Øון ב×Ŗכשי×Øי חב×Ø×Ŗ ד"×Ø × ×•× ×”. ביו מאהה

היא מקו×Ø ×‘×œ×Ŗי גדלה של חומ×Øים ביולוגיים פעילים של אנ×Øגיה ושל מידע אנ×Øגטי.
ביהוד ההמצאה של חב×Ø×Ŗ ד"×Ø × ×•× ×” נמצא צי×Øוף חומ×Øים ביו- או×Øגניים
ביו- מינ×Øליים שהוא הבהיה המ×Øפא של כל המוצ×Øים.

ביו – חומ×Øים ביולוגיים פעילים המיוצ×Øים ×¢" ' או×Øגניזמים חיים שהם בין מאהה של ים המלח.

או×Øגנו – חומ×Øים א×Øומ×Ŗ×Øפיים – צמחים המכילים חומ×Øים או×Øגניים.

מינ×Øל – חומ×Øים לא או×Øגניים, מינ×Øלים וביו – מ×Ŗכו×Ŗ מים המלח.

עק×Øונו×Ŗ ה×Øפואה המשלימה:
טיפול באדם ולא בשם המחלה.
מ×Ŗן ז×Øזים ומידע ל×Ŗאים.
איזון חומ×Øי הגלם בגוף.
ויהו×Ŗ ואיזון מע×Øכו×Ŗ ×Ŗפקודיו×Ŗ.
שימוש בחומ×Øים במינון זעי×Ø.
שימוש ב×Øכיבים טבעיים וללא ×Øעילו×Ŗ.

יישום עק×Øונו×Ŗ ה×Øפואה המשלימה מאפש×Ø ×œ×š
×Øיפוי ושיפו×Ø ×Ŗפקודיו בכוחו×Ŗ עצמו

Ā ×Øאיון עם ד"×Ø × ×•× ×”

1. מה המוצ×Ø ×”××”×•×‘ עליך מבין כל מוצ×Øי חב×Ø×Ŗ Dr. Nona?

אני לא יכולה לענו×Ŗ על השאלה הזא×Ŗ. זה כמו לשאול הו×Øה איזה ילד הוא הכי אוהב. אני אוהב×Ŗ א×Ŗ כל המוצ×Øים שלנו ā€“ א×Ŗ כל המוצ×Øים של ד"×Ø × ×•× ×”!

2. מה הדב×Ø ×”×ž×”×¤×§ ביו×Ŗ×Ø ×‘×¢×‘×•×“×” שלך?

כאש×Ø ×× ×™ ×Øואה שאנשים המש×Ŗמשים במוצ×Øים שלנו ×Øואים ×Ŗוצאו×Ŗ, במיוחד אלו הנמצאים במצבים הקשים יו×Ŗ×Ø. זה בהחלט זה נו×Ŗן לי ה×Øגשה של היפוק והנאה.

אני ×Øוצה לש×Ŗ×£ במק×Øה פשוט מדהים שה×Ŗ×Øחש בהנט פט×Øהבו×Øג. באה אישה שאימצה 14 ילדי אומנה, ולכל הילדים היו מומים שונים. בנוהף לטיפול ה×Øפואי ההכ×Øחי, היא הש×Ŗמשה במוצ×Øים שלנו כמוצ×Øים משלימים לטיפול. היא ×Øחצה א×Ŗ הילדים באמבטיו×Ŗ עם ב×Ŗום הטיפולים, ילדה אח×Ŗ עםĀ ×‘עיו×Ŗ ה×Ŗפ×Ŗחו×Ŗ החלה לגדול ולה×Ŗפ×Ŗח. האישה פשוט ישבה ודיב×Øה, והיו לי דמעו×Ŗ בעיניים.

3. א×Ŗ × ×Øאי×Ŗ נהד×Ø. א×Ŗ שומ×Ø×Ŗ על דיאטה?

בהחלט, אם אני יאכל מכל הבא ליד… יש לי נטייה להשמנה, ולכן לפני כל דב×Ø ×©×× ×™ מכניהה לפה אני שואל×Ŗ א×Ŗ עצמי האם הגוף שלי זקוק לו.

4. מהי שג×Ø×Ŗ הטיפוח שלך?

קודם כל, אני חושב×Ŗ שכל אישה חייב×Ŗ לאמׄ לה שג×Ø×Ŗ טיפוח. אני מ×Ŗחילה עם ניקיון עו×Ø ×”×¤× ×™× עם . שני×Ŗ, כל אחד חייב לבצע פעילו×Ŗ גופני×Ŗ ולו המינימאלי×Ŗ ביו×Ŗ×Ø. כל יום אני מבצע×Ŗ אימון המו×Øכב מכמה ×Ŗ×Øגילים.

5. מבין כל האנשים שא×Ŗנו וגם מבין אלו שכב×Ø ××™× ×, מי האדם אי×Ŗו הכי היי×Ŗ ×Øוצה להיפגש לא×Øוח×Ŗ צה×Øיים?

כב×Ø × ×¤×’×©×Ŗי בעב×Ø, והיי×Ŗי ×Øוצה להיפגש בשני×Ŗ עם אלה פוגצ'ובה. לטעמי היא פשוט הופ×Øוומן.

6. מיהו מודל ההע×Øצה שלך?

כמודל נשי – אמא שלי.

7. אם לא היי×Ŗ בענף בו א×Ŗ עוהק×Ŗ, במה היי×Ŗ עוהק×Ŗ?

זה פשוט לא יכל היה להיו×Ŗ אח×Ø×Ŗ! בגיל 12 החלט×Ŗי להיו×Ŗ ×Øופאה, בגיל 17 ה×Ŗקבל×Ŗי לבי×Ŗ ההפ×Ø ×œ×Øפואה ולאח×Ø ×ž×›×Ÿ קיבל×Ŗי א×Ŗ האבחנה האיומה. לאח×Ø ×›×œ מה שעב×Ø×Ŗי בחיי, אני מבינה בבי×Øו×Ø ×©×”×™×™×¢×•×“ שלי הוא לעזו×Ø ×œ×× ×©×™×.

אם לא היי×Ŗי ×Øופאה, היי×Ŗי ×Øוצה לעבוד ×Øק עם שניאו×Øהון, לא משנה ב×Ŗו×Ø ×ž×”, אפילו ב×Ŗו×Ø ×”×ž×–×›×™×Øה שלו.

ובנימה יו×Ŗ×Ø ×Øציני×Ŗ, אם לא היי×Ŗי ×Øופאה, כנ×Øאה שהיי×Ŗי עוהק×Ŗ ב×Ŗחום המדענים, לא משנה באיזה ×Ŗחום, אולי פיזיקאי×Ŗ או ביולוגי×Ŗ. אני אוהב×Ŗ לבצע מחק×Øים ולהשיג ×Ŗוצאו×Ŗ.

8. מהי ה×Ŗכונה החשובה ביו×Ŗ×Ø ×©×¢×–×Øה לך להגיע למעמדך?

עקשנו×Ŗ.

9. מהי העצה הכי טובה שקיבל×Ŗ?

כשעלי×Ŗי ליש×Øאל וה×Ŗחל×Ŗי לעבוד כמ×Øצה במחלקה לאנטומיה, הכ×Ø×Ŗי שם חב×Øה. היא × ×Ŗנה לי שלוש עצו×Ŗ שאימצ×Ŗי לעצמי: ללמוד א×Ŗ השפה המקומי×Ŗ, לנהוע לחו"ל פעם בשנה ויהיה לי ×Øכב צמוד ל×Ŗח×Ŗ כדי שלא אהיה ×Ŗלויה באיש. העצו×Ŗ האלה מאוד עז×Øו לי כי בא×Ŗי ממדינה שבא הע×Øכים הללו לא היו קיימים בכלל.

10. מהו ההישג המקצועי בו א×Ŗ הכי גאה?

היום, ההישג המשמעו×Ŗי עבו×Øי מלבד החב×Øה שבני×Ŗי, הוא העובדה שאני כו×Ŗב×Ŗ הפ×Øים- הפ×Øי מחק×Ø ×•×Øומנים.

11. מהי ההחלטה המקצועי×Ŗ הקשה ביו×Ŗ×Ø ×©×§×™×‘×œ×Ŗ בחייך המקצועיים?

כאש×Ø ×”×—×œ×˜×Ŗי לעזוב א×Ŗ העבודה הבטוחה באוניב×Øהיטה ולהקים עהק עצמאי. זה היה היכון גדול לעזוב עבודה מהוד×Ø×Ŗ עם משכו×Ø×Ŗ ב×Øאשון לחודש ולצעוד אל הלא נודע. זו היי×Ŗה אח×Ŗ ההחלטו×Ŗ הקשו×Ŗ ביו×Ŗ×Ø ×‘×—×™×™.

 

12. בממוצע, כמה שעו×Ŗ א×Ŗ עובד×Ŗ בשבוע?

היום אני אדם חופשי. אולי פיזי×Ŗ אני נמצא×Ŗ פחו×Ŗ שעו×Ŗ במש×Øד, אבל מנטלי×Ŗ אני עובד×Ŗ 24 שעו×Ŗ ביממה.

14.Ā ××™×¤×” א×Ŗ ×Øואה א×Ŗ עצמך בעוד 10 שנים?
אני ×Øואה א×Ŗ עצמי עובד×Ŗ בחב×Ø×Ŗ Dr. Nona בעודĀ ×¢×©×Ø ×©× ×™×, בעוד עש×Øים שנים ואפילו בעוד שלושים שנים!

בכ×Ŗב×Ŗ 6 עמודיםĀ  במע×Øיב !

ניצחה א×Ŗ החיים: ד"×Ø × ×•× ×” שהפכה לאימפ×Øיה בניגוד לכל ההיכויים

פוליו, פגיעה קשה בגב וה×Øטן, פעמיים גי×Øושים וב×Øיחה נועז×Ŗ מב×Øי×Ŗ המועצו×Ŗ. נונה קוכינה, אחו×Ŗה של הש×Øה הופה לנדב×Ø ×©×Ø×Ŗ הקליטה, ניצב×Ŗ ב×Øאש אימפ×Øיי×Ŗ קוהמטיקה למ×Øו×Ŗ כל הקשיים

מ×Øדכי חיימוביׄ

01/09/2017 18:21